Ga terug

Parkreglement van Koninklijke Burgers’ Zoo

Wat fijn dat u ervoor gekozen heeft om (binnenkort) Burgers’ Zoo te bezoeken! We hopen dat u een mooie dag gaat beleven en geniet van onze dieren en planten in het park en de ecosystemen. Het welzijn van onze dieren staat voorop, dat moge duidelijk zijn. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat u en uw medebezoekers zich welkom, prettig en veilig voelen en dat onze medewerkers hun werkzaamheden kunnen verrichten in een aangename en veilige sfeer. Om dat alles met elkaar te kunnen bereiken, hebben we een aantal parkregels opgesteld. Als iedereen zich daaraan houdt, is dat prettig voor alle partijen.

Dieren en planten

Onze dieren hebben allemaal een uitgebalanceerd dieet en het is dan ook niet toegestaan om de dieren te voeren. Dat verstoort hun dieet en dat kan leiden tot gezondheidsproblemen. Ook kan door het voeren het natuurlijk gedrag van de dieren verstoord worden, hetgeen tot conflicten in de groep kan leiden.
We vinden het belangrijk dat onze dieren lekker hun gang kunnen gaan en dat ze daarbij niet gehinderd worden. Dus jaag ze niet op, trek niet hun aandacht en lok ze niet naar u toe. Geniet lekker van hun gedrag en kijk wat er gebeurt!
We zijn trots op onze dieren en dat geldt ook voor onze plantencollectie die zeer divers is. Breek geen bladeren of takken van planten en struiken af.
Onze paden zijn met veel zorg aangelegd met de bedoeling u langs alle dieren en planten te leiden. Buiten de paden leven, hoewel niet altijd zichtbaar, ook veel dieren en planten. Blijf om die redenen in het gehele park op de looppaden en klim nergens over hekjes en afrasteringen.

Openingstijden en toegang

Burgers’ Zoo is het hele jaar door dagelijks geopend vanaf 9.00 uur. In de zomertijd (eind maart tot eind oktober) sluit het park om 18.00 uur en in de wintertijd (eind oktober tot eind maart) sluit het park om 17.00 uur. Enkele gebouwen en gebieden sluiten eerder in verband met werkzaamheden, veiligheid en rust voor de dieren.

U verkrijgt toegang tot ons park met een geldige entreekaart of een geldig abonnement; deze kunt u aanschaffen bij onze hoofdingang of online. Bij binnenkomst van het park toont u uw entreebewijs aan één van onze controleurs. Bewaar uw entreebewijs goed tijdens uw bezoek en toon deze als u hiertoe het verzoek van één van onze medewerkers krijgt. Als u Burgers’ Zoo verlaat, vervalt het toegangsrecht tot het dierenpark. Alleen in bijzondere gevallen, die zijn overlegd met één van de controleurs, mag u het park weer opnieuw betreden.

Parkeren

Op het parkeerterrein van Burgers’ Zoo gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. De maximumsnelheid op het terrein is 15 kilometer per uur en auto’s die van rechts komen, dient u voorrang te geven. Onze parkeerwachters zorgen ervoor dat er vlot en veilig geparkeerd kan worden en om die reden is het belangrijk dat u de aanwijzingen opvolgt en op de aangegeven plek parkeert. Op het moment dat u de verkeersregels overtreedt en/of aanwijzingen van onze parkeerwachters niet opvolgt, dan zijn wij gerechtigd uw auto op uw risico en kosten van het terrein te verwijderen.
Wij raden u aan uw auto goed af te sluiten en ervoor te zorgen dat ook de ramen goed dicht zitten. Laat geen kostbaarheden achter in uw auto. In geval van diefstal of vernieling aanvaardt Burgers’ Zoo geen aansprakelijkheid. Dit geldt ook als er schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosies of andere buitengewone omstandigheden. Het parkeren van uw auto op het hoofdparkeerterrein, dan wel op de aanvullende parkeerterreinen, gebeurt op uw eigen risico.

Gedragsregels

U gaat op een respectvolle manier om met medebezoekers, onze medewerkers, onze dieren en planten en houdt rekening met elkaar. Als vanzelfsprekend staan we geen enkele vorm van agressie, (verbaal) geweld en bedreiging toe. Ook discriminatie, in woorden of daden, accepteren we niet. Wij vragen om respect voor de levensbeschouwing, privacy, persoonlijke levenssfeer en waarden en normen van iedereen die u in ons park ontmoet, net zoals u dat ook mag verwachten van anderen. (Seksuele) intimidatie in woorden, gebaren of een fysieke uiting daarvan accepteren wij niet, evenals andere vormen van gedrag die door de ontvanger als ongewenst worden ervaren.
Als door één van onze medewerkers geconstateerd wordt dat u, al dan niet onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen, (geluids)overlast veroorzaakt, de orde verstoort en/of andere bezoekers, medewerkers dan wel dieren lastigvalt, wordt u onmiddellijk uit het park verwijderd. Als deze gedragingen al geuit worden op het parkeerterrein of bij de ingang, zult u niet toegelaten worden tot het park. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat aan u een parkverbod van ten hoogste twee jaar wordt opgelegd.
U respecteert de eigendommen van Burgers’ Zoo. Schade die moedwillig is aangebracht, of door grove nalatigheid is ontstaan, zal worden verhaald op de veroorzaker.

Veiligheid

Daar waar mensen samenkomen, is het van groot belang dat dat veilig gebeurt. Om die reden zult u aanwijzingen van bijvoorbeeld parkeerwachters krijgen en ook van andere medewerkers van ons park en soms ook van externe hulpdiensten. Deze aanwijzingen moet u altijd opvolgen, omwille van uw eigen veiligheid en die van de mensen en dieren om u heen.
Ook de brandweervoorschriften volgt u op. Ons park ligt in een bosrijke omgeving en daardoor is het vanzelfsprekend dat het verboden is om vuur te maken. Ook met roken is voorzichtigheid geboden. Dit is uitsluitend toegestaan binnen de speciale, met witte halve cirkels op de grond gemarkeerde rookcirkels. Dit geldt ook voor het roken van een e-sigaret.

Honden en andere huisdieren mag u niet meebrengen naar Burgers’ Zoo. Dit heeft ermee te maken dat een aantal van onze dieren zich onveilig voelt in de nabijheid van honden. Daarnaast is het om diergezondheidsredenen verstandiger om huisdieren te weren. We maken alleen een uitzondering voor speciaal getrainde honden die ter begeleiding van mindervaliden worden ingezet, zoals blindengeleidehonden en Stichting Hulphond-honden. Wilt u een hulphond meenemen, overleg dan van tevoren met de receptie van Burgers’ Zoo.
Het gebruik van meegebrachte attributen zoals ballen, skates, toeters, fietsen en dergelijke is niet toegestaan in Burgers’ Zoo. Laat deze voorwerpen in de auto achter. Het behoeft geen betoog dat het meenemen van voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, zoals wapens en vuurwerk, streng verboden is.
Laat in geen geval kinderen en/of dieren achter in uw auto op het parkeerterrein, dat is levensgevaarlijk! Mochten wij dit toch constateren dan zijn wij gerechtigd uw auto, op uw risico en kosten, te openen, dit omwille van de veiligheid van kind en/of dier.

Afval

Afval deponeert u in de daarvoor bestemde afvalbakken die u langs de looproutes en bij de restaurants in het gehele park vindt. Wij doen ons uiterste best om ons park zo schoon mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw medewerking.

Schademeldingen

Ons park wordt zo goed als mogelijk onderhouden. Ondanks dat kan het gebeuren dat u minder plezierige zaken tegenkomt en zelfs schade lijdt. Mocht dat het geval zijn, dan verzoeken wij u dat voor uw vertrek bij onze receptie te melden. Wij zijn niet meer aansprakelijk voor schade als de melding plaatsvindt na het verlaten van het park of het parkeerterrein. Als u zelf ongewild schade hebt veroorzaakt, dan moet u dat uiteraard ook melden voordat u het park verlaat.
Burgers’ Zoo accepteert geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door een bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Burgers’ Zoo of één van onze medewerkers. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten.

EHBO/Bedrijfshulpverlening

In Burgers’ Zoo zijn er altijd gediplomeerde EHBO-ers en bedrijfshulpverleners aanwezig. Mocht zich een ongeval dan wel een calamiteit voordoen, dan moet u zich altijd houden aan de aanwijzingen die door de betreffende medewerker(s) aan u worden gegeven. Mocht u zelf een ongeval dan wel een calamiteit waarnemen, bel dan nooit rechtstreeks het alarmnummer 112, maar neem direct contact op met het externe alarmnummer van de receptie van Burgers’ Zoo (026 – 354 78 79). Overal in het park treft u op de looppaden BHV-alarmbordjes aan met daarop het bovengenoemde alarmnummer en een plaatscode (bijvoorbeeld Z16). Door middel van het doorgeven van deze plaatscode kunnen de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de exacte locatie van het ongeval.

Foto, film en televisie

Wij begrijpen dat u het moois dat u ziet wilt vastleggen en uiteraard is het toegestaan te fotograferen en te filmen. Wel voor uw eigen gebruik en dus niet met het doel om dit beeld- en/of geluidsmateriaal te publiceren, tenzij u daarvoor een verzoek hebt ingediend bij Burgers’ Zoo en hiervoor schriftelijke toestemming hebt ontvangen van de directie van Burgers’ Zoo. Het is niet toegestaan om uw medebezoekers en onze medewerkers tegen hun wil te fotograferen/filmen.

Ook de media weten ons te vinden en zeer regelmatig worden foto- en filmopnames gemaakt in Burgers’ Zoo. Deze opnames zijn altijd kortstondig. Mocht u niet gefotografeerd of gefilmd willen worden, dan adviseren wij u om de locaties waar u een foto- of filmploeg aan het werk ziet even te mijden en daar later terug te komen. Burgers’ Zoo behoudt zich altijd het recht voor om dit foto- en filmmateriaal voor publicatie te gebruiken.

Toezicht

Kinderen en jongeren tot zestien jaar mogen niet zonder begeleiding het dierenpark bezoeken. Bezoekt u ons park als ouders en/of begeleider van kinderen en/of groepen, dan bent u verantwoordelijk voor degenen die onder uw leiding het park bezoeken. Wij rekenen op uw medewerking door continu toezicht te houden en in de nabijheid van de minderjarigen te blijven. Daarnaast bent u, als ouder, begeleider of vertegenwoordiger van een instelling, aansprakelijk voor schade die onverhoopt is veroorzaakt door de mensen die aan u zijn toevertrouwd.

Bij educatieve programma’s voor onderwijs dient voor alle groepen met minderjarige deelnemers minimaal één volwassen en verantwoordelijke begeleider per rondleiding aanwezig te zijn.

Promotie en verkoop

Het promoten of verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats, voor de hoofdingang en in het park zelf is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de directie van Burgers’ Zoo. Dit geldt ook voor het houden van alle soorten workshops, cursussen, rondleidingen en dergelijke met een commerciële insteek.

Tot slot

Wij gaan er vanuit dat u een prachtige dag beleeft en geniet van ons park. Mocht zich echter de situatie voordoen dat u zich niet aan deze parkregels houdt of dat u zich ertegen verzet, dan zijn onze medewerkers gerechtigd om u uit het park te verwijderen, zonder dat u recht heeft op schadeloosstelling.